รายชื่อนักศึกษาที่ออกปฏิบัติฝึกงาน

แสดง 16 ถึง 30 จาก 1,309 ผลลัพธ์
ปีการศึกษาภาคการศึกษาชื่อ - นามสกุลสาขาวิชา/วิชาเอกชื่อสถานที่ฝึกงาน
2565ภาคการศึกษาปลายนางสาวชนกนันท์ พรหมโคตร
2565ภาคการศึกษาปลายนางสาวเกศมณี พลแสนภาษาจีน
2565ภาคการศึกษาปลายนางสาวศิรินทร์ทร สมบุตร
2565ภาคการศึกษาปลายนางสาวศิริรัตน์ ศุภตระกูลภาษาจีน
2565ภาคการศึกษาปลายนายพงศกร สุทธิสิงห์ภาษาอังกฤษเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท ภูเก็ต (Centara Grand Beach Resort Phuket)
2565ภาคการศึกษาปลายนายภูชิต เรืองสุวรรณพัฒนาสังคม
2565ภาคการศึกษาปลายนายพงษ์รวี แซ่ฉั่ว
2565ภาคการศึกษาปลายนางสาวอรไพลิน สินจัตุรัส
2565ภาคการศึกษาปลายนางสาวกวีพร ท้าวสัจธรรมภาษาจีนสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2565ภาคการศึกษาปลายนางสาวธมลวรรณ โชติพินิจ
2565ภาคการศึกษาปลายนางสาววรวรรณ ศรีนครดี
2565ภาคการศึกษาปลายนายชัยชนะ ตะธุงภาษาสเปน
2565ภาคการศึกษาปลายนางสาวปณิดา สืบจิตภาษาจีน
2565ภาคการศึกษาปลายนายรุ่งสุริยา โพธิ์ทอง
2565ภาคการศึกษาปลายนางสาวจันทร์จิรา เหลือดี