นักศึกษา

คุณสมบัติของนักศึกษา

1)เป็นนักศึกษาที่มีความประพฤติดี และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 จนถึงวันสมัครเข้าร่วมสหกิจศึกษา

2)ต้องผ่านการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ที่คณะฯ รับรองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงและต้องมีเวลาเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการอบรมทั้งหมด

3)สามารถเข้าร่วมสหกิจศึกษาได้ตลอดอย่างต่อเนื่อง

4)มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการนั้น ๆ

5)รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เช่น ค่าเดินทางและค่าที่พัก เป็นต้น

6)ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง

7)ต้องผ่านการทดสอบของหลักสูตร/การทดสอบเกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐานและต้องผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร