ดาวน์โหลด

สำหรับนักศึกษา

แบบฟอร์มขอทำประกันภัยต่างประเทศ

ฟอร์มขอลาระหว่างฝึกงาน

- แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลพี่เลี้ยง/ผู้ประเมินการฝึกงาน

คำร้องทั่วไป

ชื่อ ดาวน์โหลด (PDF) ดาวน์โหลด (Doc)
คำร้องขอฝึกงาน คำร้องขอฝึกงาน  
ใบลงเวลาการปฏิบัติงานของนักศึกษา

ดาวน์โหลดฟอร์ม

 
แบบฟอร์มแจ้งการเข้ารายงานตัวฝึกงาน ดาวน์โหลดฟอร์ม  
หนังสือขออนุญาตปฏิบัติงานนอกพื้นที่

ดาวน์โหลดฟอร์ม

 
แบบฟอร์มขอยุติการฝึกงาน ดาวน์โหลดฟอร์ม  
แบบบันทึกการปฏิบัติงาน

ฟอร์มภาษาไทย

 
หนังสือยินยอมผู้ปกครอง-COVID 19 ฟอร์มยินยอมให้ไปฝึกงานในช่วง COVID-19  
หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง หนังสือยินยอมผู้ปกครอง