สถานประกอบการ

ประโยชน์ที่สถานประกอบการที่จะได้รับ

1. เกิดความร่วมมือทางวิชาการและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันการศึกษา
2. เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในด้านการส่งเสริมสนับสนุนและช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3. มีนักศึกษาซึ่งเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นและมีความพร้อมทางวิชาการระดับหนึ่งมาช่วยงาน
4. พนักงานประจำมีเวลามากขึ้นที่จะปฏิบัติงานในท้องที่อื่นที่มีความสำคัญมากกว่า
5. ลดการจ้างพนักงานประจำเพราะมีนักศึกษาทำงานเสริม เช่น งานที่เพิ่มขึ้นตามฤดูกาลงานวิจัย และโครงการพิเศษ
6. ในระหว่างปฏิบัติงาน สถานประกอบการสามารถใช้โอกาสนี้ประเมินคุณสมบัติของนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานประจำ
ในอนาคตโดยไม่จำเป็นต้องมีการทดลองงานก่อน