สถานประกอบการ

คุณสมบัติของสถานประกอบการ

1. เป็นสถานประกอบการที่เล็งเห็นความสำคัญในความร่วมมือในรูปแบบของสหกิจศึกษา
2. เป็นสถานประกอบการที่มีการประกอบการที่สอดคล้องกับวิชาชีพและสาขาวิชาเอกของนักศึกษาในสาขาวิชานั้น ๆ
3. เป็นสถานประกอบการที่สามารถจัดหาบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ เพื่อทำหน้าที่เป็นพนักงานที่ปรึกษา(Job Supervisor)
4. เป็นสถานประกอบการที่ยินดีและสามารถจ่ายค่าตอบแทนแก่นักศึกษาตามที่สถานประกอบการเห็นสมควร