คณาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

1. อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา (Cooperative Education Advisor) มีหน้าที่
1. เป็นผู้นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจ ศึกษา เชื่อมโยง/สร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการ
2.เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของสถานประกอบการ กลับไปยังคณะฯ

2. อาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษา (Cooperative Education Coordinator) มีหน้าที่ ประสานงานการจัดสหกิจศึกษาในหลักสูตร