รายชื่อนักศึกษาที่ออกปฏิบัติฝึกงาน

แสดง 31 ถึง 45 จาก 1,309 ผลลัพธ์
ปีการศึกษาภาคการศึกษาชื่อ - นามสกุลสาขาวิชา/วิชาเอกชื่อสถานที่ฝึกงาน
2565ภาคการศึกษาปลายนางสาวชลธิชา ไชยอากรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษากองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
2565ภาคการศึกษาปลายนางสาวศิราพร เนตรสุริวงค์
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวอัจฉริยา หงษ์จอหอสารสนเทศศาสตรบัณฑิตบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
2565ภาคการศึกษาต้นนายก้องภพ สุพรสารสนเทศศาสตรบัณฑิตบริษัท มิชชั่น ทู เดอะ มูน มีเดีย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวศนิสา วรรณธรรม
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวชนิกานต์ เบ้าทองพัฒนาสังคมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวศดานันท์ แสนโทพัฒนาสังคมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น
2565ภาคการศึกษาต้นนายเทิดพงศ์ หันจางสิทธิ์พัฒนาสังคมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวอทิตยา ชุมผาง
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวพิยดา ป้องชารีภาษาสเปนสาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2565ภาคการศึกษาต้นนายองอาจ ไร่สงวนภาษาสเปนสาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2565ภาคการศึกษาต้นนายมาวิน คะชาสารสนเทศศาสตรบัณฑิตบริษัท วินน์ซอฟต์ โซลูชั่น จำกัด (Wynnsoft Solution) สำนักงานใหญ่
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวนาฏตะวัน กิติราชภาษาสเปนสาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาววิริยาภา แรงจบภาษาสเปนสาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวทัศนาภรณ์ สุเทพภาษาสเปนสาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น