รายชื่อนักศึกษาที่ออกปฏิบัติฝึกงาน

แสดง 31 ถึง 45 จาก 2,043 ผลลัพธ์
ปีการศึกษาภาคการศึกษาชื่อ - นามสกุลสาขาวิชา/วิชาเอกชื่อสถานที่ฝึกงาน
2566ภาคการศึกษาปลายนางสาววิภาวี ภูบาง
2566ภาคการศึกษาปลายนางสาวอภิญญา คำแพงทอง
2566ภาคการศึกษาปลายนางสาวจรัสศรี เขียวอ้วนภาษาอังกฤษกองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2566ภาคการศึกษาปลายนายศิวาเมษฐ์ สำคัญยิ่ง
2566ภาคการศึกษาปลายนางสาวกนกพิชญ์ ภูวฤทธิ์
2566ภาคการศึกษาปลายนางสาวอินทิรา หิรัญญะประทีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
2566ภาคการศึกษาปลายนางสาวสุพัตรา มูลจันทร์
2566ภาคการศึกษาปลายนางสาวพิชารัตน์ ทุมหาวงศ์พัฒนาสังคม
2566ภาคการศึกษาปลายนายณัฐพล คำแสน
2566ภาคการศึกษาปลายนางสาวขนิษฐา ประทานภาษาอังกฤษTwinpalms Phuket
2566ภาคการศึกษาปลายนางสาวปาริฉัตร ควรเมตตาภาษาอังกฤษPhulay Bay,a Ritz-Carlton Reserve
2566ภาคการศึกษาปลายนางสาวมุกอาภา พนมแก่นภาษาอังกฤษกองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2566ภาคการศึกษาปลายนางสาวพิชญานิน อโนรสภาษาอังกฤษThe Naka Island A Luxury Collection Resort & Spa Phuket
2566ภาคการศึกษาปลายนางสาวกันยารัตน์ วรประเสริฐกุลภาษาอังกฤษThe Naka Island A Luxury Collection Resort & Spa Phuket
2566ภาคการศึกษาต้นนางสาวกนกวรรณ แอบไธสงภาษาอังกฤษ