รายชื่อนักศึกษาที่ออกปฏิบัติฝึกงาน

แสดง 46 ถึง 60 จาก 1,309 ผลลัพธ์
ปีการศึกษาภาคการศึกษาชื่อ - นามสกุลสาขาวิชา/วิชาเอกชื่อสถานที่ฝึกงาน
2565ภาคการศึกษาต้นนายอานันทภูมิ ขานกระโทกภาษาสเปนสาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวพลอย สุขประเดิมภาษาสเปนสาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2565ภาคการศึกษาต้นนายธนดล ทรงสมบูรณ์ภาษาสเปนสาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวพัชราภา พระลับรักษาสารสนเทศศาสตรบัณฑิตบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
2565ภาคการศึกษาต้นนายนรบดินทร์ นครขวางสารสนเทศศาสตรบัณฑิตบริษัท โฟกัส อารีน่า จำกัด
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวปิยะธิดา คามะนา
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวลลิตา รัตนานิคม
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาววิชยากร เยี่ยมสถานสารสนเทศศาสตรบัณฑิตบริษัท โตโยต้าแก่นนคร จำกัด
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวจันธิมา แถวจันทึก
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวชนิษฎา แทนนิกรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวธนวรรณ เปรมกมล
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวชนกนันท์ ค้ากลางภาษาสเปนสาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวกานต์ธิดา วดีศิริศักดิ์พัฒนาสังคมสำนักงานตลาดสีเขียวขอนแก่น
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวสุทธิดา จรรยากรณ์พัฒนาสังคมศูนย์ฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพบุคคลและสร้างชุมชนคนไร้บ้าน บ้านโฮมแสนสุข จังหวัดขอนแก่น
2565ภาคการศึกษาต้นนายธีระพงษ์ ทุยบึงฉิมพัฒนาสังคมบ้านชีวาศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น