รายชื่อนักศึกษาที่ออกปฏิบัติฝึกงาน

แสดง 61 ถึง 75 จาก 1,309 ผลลัพธ์
ปีการศึกษาภาคการศึกษาชื่อ - นามสกุลสาขาวิชา/วิชาเอกชื่อสถานที่ฝึกงาน
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวอภิญฎา จิตเที่ยงพัฒนาสังคมมูลนิธิพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ (สำนักงานภาคอีสาน)
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวกัญญาณัฐ กิ่งไธสงพัฒนาสังคมมูลนิธิพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ (สำนักงานภาคอีสาน)
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวจตุรพร อ่อนคูณพัฒนาสังคมมูลนิธิพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ (สำนักงานภาคอีสาน)
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาววิสสุตา อุ่นมาลย์พัฒนาสังคมมูลนิธิพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ (สำนักงานภาคอีสาน)
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวอาทิตยา มิสราพัฒนาสังคมบริษัท อีสานบิซ จำกัด
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาววิริยา ไตรมาศพัฒนาสังคมบริษัท อีสานบิซ จำกัด
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวณัฐกฤตา แสนนาใต้พัฒนาสังคมบ้านชีวาศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาววิชุดา สุนานนท์พัฒนาสังคมบริษัท อีสานบิซ จำกัด
2565ภาคการศึกษาต้นนายภูธิป ครุฑธกะ
2565ภาคการศึกษาต้นนายภูพิรัฐ จวงจรัสโรจน์สารสนเทศศาสตรบัณฑิตบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาววราภรณ์ ศรีโกศลพัฒนาสังคมศูนย์ฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพบุคคลและสร้างชุมชนคนไร้บ้าน บ้านโฮมแสนสุข จังหวัดขอนแก่น
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวหทัยชนก เสนานิคมพัฒนาสังคมสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวขนิษฐา เลขาโชคพัฒนาสังคมสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวธณัฐพิม เทพวงษ์ภาษาอังกฤษ
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวปภาวรินทร์ โพธิ์ชัยพัฒนาสังคมสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น