รายชื่อนักศึกษาที่ออกปฏิบัติฝึกงาน

แสดง 91 ถึง 105 จาก 2,043 ผลลัพธ์
ปีการศึกษาภาคการศึกษาชื่อ - นามสกุลสาขาวิชา/วิชาเอกชื่อสถานที่ฝึกงาน
2566ภาคการศึกษาต้นนางสาวปานวาด เทพประสิทธิ์
2566ภาคการศึกษาต้นนางสาวชุติมา มั่นกลางพัฒนาสังคมสมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น
2566ภาคการศึกษาต้นนางสาวกรระวี ปาละสิงห์ภาษาอังกฤษMind and Brain Center สาขาขอนแก่น
2566ภาคการศึกษาต้นนางสาวสรัญญา เชื้อสาวะถีสารสนเทศศาสตรบัณฑิตAd Lib Hotel Khon Kaen
2566ภาคการศึกษาต้นนางสาวกรรณิการ์ จิตจะโปะพัฒนาสังคมอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2566ภาคการศึกษาต้นนางสาววิชญาพร มาสระคูพัฒนาสังคมบริษัท เจบีวาย จำกัด
2566ภาคการศึกษาต้นนางสาวพิมพ์ชนก เคนตีพัฒนาสังคมอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2566ภาคการศึกษาต้นนางสาวกัญญารัตน์ เถื่อนหงษาพัฒนาสังคมโรงเรียนอุ่นรัก ขอนแก่น
2566ภาคการศึกษาต้นนางสาวอารียา เพ็ญกุลพัฒนาสังคมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น
2566ภาคการศึกษาต้นนางสาวอัจฉริยา ไชยชนะพัฒนาสังคมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น
2566ภาคการศึกษาต้นนางสาวอภิญญา ดวงสำราญพัฒนาสังคมบริษัท เจบีวาย จำกัด
2566ภาคการศึกษาต้นนางสาวมีสุวรรณ สุมาลีพัฒนาสังคมบริษัท ไทยไลอ้อน เมนทารี จำกัด
2566ภาคการศึกษาต้นนางสาวสุกัลยา เหล่าพรพัฒนาสังคมอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2566ภาคการศึกษาต้นนางสาวสุดารัตน์ ปัจจังพัฒนาสังคมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น
2566ภาคการศึกษาต้นนางสาวอุษณีย์ แสนวังพัฒนาสังคมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น