รายชื่อนักศึกษาที่ออกปฏิบัติฝึกงาน

แสดง 91 ถึง 105 จาก 1,309 ผลลัพธ์
ปีการศึกษาภาคการศึกษาชื่อ - นามสกุลสาขาวิชา/วิชาเอกชื่อสถานที่ฝึกงาน
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวภัทรียา โล่ห์อภิรักษ์กุลสารสนเทศศาสตรบัณฑิตบริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด
2565ภาคการศึกษาต้นนายณัฐพัชร์ จันทร์เหลือพัฒนาสังคมมูลนิธิพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ (สำนักงานภาคอีสาน)
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวพีรชยา ชาหยองพัฒนาสังคมมูลนิธิพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ (สำนักงานภาคอีสาน)
2565ภาคการศึกษาต้นนายภูชิต เรืองสุวรรณพัฒนาสังคมสำนักงานตลาดสีเขียวขอนแก่น
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวไพรินทร์ โนนจุ่นพัฒนาสังคมศูนย์ฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพบุคคลและสร้างชุมชนคนไร้บ้าน บ้านโฮมแสนสุข จังหวัดขอนแก่น
2565ภาคการศึกษาต้นนายปรเมศวร์ นามกันยาพัฒนาสังคมศูนย์ฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพบุคคลและสร้างชุมชนคนไร้บ้าน บ้านโฮมแสนสุข จังหวัดขอนแก่น
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวเจนจิรา สีลาวงค์พัฒนาสังคมโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวปริยากร ทำสะอาดพัฒนาสังคมโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาววรินท์ศยา ปิยะจันทร์พัฒนาสังคมโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวสมิตานัน ยาใจพัฒนาสังคมบริษัท อีสานบิซ จำกัด
2565ภาคการศึกษาต้นนายทศพล สังมีแสงพัฒนาสังคมบ้านชีวาศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2565ภาคการศึกษาต้นนายยิ่งรัก พงษ์เกษพัฒนาสังคมมูลนิธิพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ (สำนักงานภาคอีสาน)
2565ภาคการศึกษาต้นนายนิธิชัย วังทะพันธ์ภาษาสเปนสาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวณัฐวดี นามวงค์ภาษาสเปนสาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2565ภาคการศึกษาต้นนายณัฐพงศ์ พาบุดดาพัฒนาสังคมมูลนิธิพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ (สำนักงานภาคอีสาน)