รายชื่อนักศึกษาที่ออกปฏิบัติฝึกงาน

แสดง 106 ถึง 120 จาก 1,309 ผลลัพธ์
ปีการศึกษาภาคการศึกษาชื่อ - นามสกุลสาขาวิชา/วิชาเอกชื่อสถานที่ฝึกงาน
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวเกวลิน เกลี้ยงกลมพัฒนาสังคมมูลนิธิพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ (สำนักงานภาคอีสาน)
2565ภาคการศึกษาต้นนายพชร ชัยประเทศภาษาสเปนสาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวกรกนก อนงค์นุชพัฒนาสังคมบริษัท อีสานบิซ จำกัด
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวสุเมธินี ศรีขัดเค้าพัฒนาสังคมบริษัท อีสานบิซ จำกัด
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาววรัญญา อุ่นจันทีพัฒนาสังคมมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ ขอนแก่น
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวพัชราพรรณ กองมณีพัฒนาสังคมศูนย์ประสานงานเครือข่ายชาวบ้านอนุรักษ์แก่งละว้า
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวปภาวี ธนาอนุกูลพัฒนาสังคมโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวเพียวร์ สุรศรพัฒนาสังคมสำนักงานตลาดสีเขียวขอนแก่น
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวกชกร ลำพูลภาษาสเปนShade slowbar & space
2565ภาคการศึกษาต้นนายสุรเชษฐ ทับลือชัยพัฒนาสังคมมูลนิธิพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ (สำนักงานภาคอีสาน)
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวยุพาภรณ์ ศรีจำนงค์พัฒนาสังคมศูนย์ฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพบุคคลและสร้างชุมชนคนไร้บ้าน บ้านโฮมแสนสุข จังหวัดขอนแก่น
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวกุลิสรา วินทะไชยพัฒนาสังคมบริษัท อีสานบิซ จำกัด
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวกาญจนา ไชยโชติพัฒนาสังคมสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวพรอร่าม คุณความดีพัฒนาสังคมมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ ขอนแก่น
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวสุพิชญา คำชมภูสารสนเทศศาสตรบัณฑิตบริษัท เอลาแบรม ซิสเต็ม จำกัด