รายชื่อนักศึกษาที่ออกปฏิบัติฝึกงาน

แสดง 121 ถึง 135 จาก 1,309 ผลลัพธ์
ปีการศึกษาภาคการศึกษาชื่อ - นามสกุลสาขาวิชา/วิชาเอกชื่อสถานที่ฝึกงาน
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวเพชรลัดดา บุตรมหาพัฒนาสังคมศูนย์ประสานงานเครือข่ายชาวบ้านอนุรักษ์แก่งละว้า
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวบุษราคัม พิมพ์วาปีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวสิรินธาร ไชยชุมสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวปุญทิชา ถนอมลาภ
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวผกาวดี วรรณพราหมณ์
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวบุญญิสา พาผลภาษาอังกฤษ
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวมานิตา คิ้วสูงเนิน
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวกันต์หทัย ตันตริสุรนนท์
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวสิริยากร รักษ์มณีสารสนเทศศาสตรบัณฑิตบริษัท วิน วิน พีอาร์พลัส จำกัด (WIN WIN PRPLUS)
2565ภาคการศึกษาต้นนายพีรเดช หานนท์สารสนเทศศาสตรบัณฑิต ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี
2565ภาคการศึกษาต้นนายธนาธิป หมั่นเดชสารสนเทศศาสตรบัณฑิต ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี
2565ภาคการศึกษาต้นนายนิชนันท์ คลังแสงสารสนเทศศาสตรบัณฑิต ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวธัญญทิพย์ เหลืองเงิน
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวอสมาภรณ์ เทียนชัย
2565ภาคการศึกษาต้นนายอุทัยพงษ์ พรมเพ็ง