เกี่ยวกับสหกิจ

ขั้นตอนการดำเนินงานฝึกงาน

คลิกเลือกเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. คำร้องขอฝึกงาน

2. หนังสือยินยอมผู้ปกครอง