ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย การศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา 30 ชั่วโมง ณ ห้องประชุม 3 อาคาร HS.05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานภายนอกในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 11 หลักสูตร มีจำนวนทั้งสิ้น 300 คน