รายชื่อนักศึกษาที่ออกปฏิบัติฝึกงาน

แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,309 ผลลัพธ์
ปีการศึกษาภาคการศึกษาชื่อ - นามสกุลสาขาวิชา/วิชาเอกชื่อสถานที่ฝึกงาน
2563ภาคการศึกษาปลายนางสาวฉัตริยา ริมทองภาษาจีนสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2563ภาคการศึกษาปลายนางสาวรสธร มะลิวัลย์ภาษาจีนสำนักการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม
2563ภาคการศึกษาปลายนางสาวนงนภัส ศรีทองหลางภาษาอังกฤษสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2563ภาคการศึกษาปลายนางสาวนันท์นภัส โง่นแก้วภาษาอังกฤษสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2563ภาคการศึกษาปลายนางสาวพัชริกา สุทธิผายภาษาญี่ปุ่นโรงเรียนเพนกวินติวเตอร์ ขอนแก่น
2563ภาคการศึกษาปลายนางสาวจุฑาทิพย์ ใจแก้วภาษาฝรั่งเศสบริษัท วอร์นเนอร์ มิวสิค (ประเทศไทย) จำกัด
2563ภาคการศึกษาปลายนางสาวดารารัตน์ พลศิริภาษาจีนสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2563ภาคการศึกษาปลายนางสาวเบญญาภา สาโรจน์ภาษาจีนฝ่ายการต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2563ภาคการศึกษาปลายนายณัฏฐชัย บุญญรังษ์รัฐประศาสนศาสตร์คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2563ภาคการศึกษาปลายนางสาวชนิสรา ไชยสิทธิ์ภาษาอังกฤษกองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2563ภาคการศึกษาปลายนางสาวณิชากร ชาวพะเยาว์ภาษาอังกฤษกองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2563ภาคการศึกษาปลายนางสาวปุณณภา วราพรมภาษาอังกฤษกองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2563ภาคการศึกษาปลายนางสาวธิญาดา บุญอ้วนภาษาอังกฤษโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU SMART LEARNING
2563ภาคการศึกษาปลายนางสาวสุรัสวดี รักโคตรภาษาฝรั่งเศสโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2563ภาคการศึกษาปลายนางสาวเจนนิสา ดวงจำปาภาษาฝรั่งเศสโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น