รายชื่อนักศึกษาที่ออกปฏิบัติฝึกงาน

แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,309 ผลลัพธ์
ปีการศึกษาภาคการศึกษาชื่อ - นามสกุลสาขาวิชา/วิชาเอกชื่อสถานที่ฝึกงาน
2564ภาคการศึกษาปลายนางสาวชนิสรา บูรณะศักดิ์ภาษาอังกฤษองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
2563ภาคการศึกษาปลายนางสาวเมษิยา อินธิไชยภาษาญี่ปุ่นบริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด
2564ภาคการศึกษาพิเศษนางสาวกฤชกร สุวรรณเจริญภาษาอังกฤษโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
2564ภาคการศึกษาพิเศษนายนพฤทธิ์ สิทธิจันทร์รัฐประศาสนศาสตร์สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวอัจฉริยา หงษ์จอหอสารสนเทศศาสตรบัณฑิตบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
2563ภาคการศึกษาปลายนายณัฐพัชร์ เตชโรจนกิตติ์ภาษาเยอรมันฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2563ภาคการศึกษาปลายนางสาวอรุณสิริ ภาคนามภาษาญี่ปุ่นโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
2564ภาคการศึกษาพิเศษนางสาวพสชนัน จิตรมงคลศรีภาษาจีน ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี
2564ภาคการศึกษาพิเศษนางสาวจณิสนิภัค เพชรกันหาภาษาเยอรมันโรงแรมเดอะฟรอนท์ วิลเลจ (The Front Village Hotel)
2565ภาคการศึกษาต้นนายก้องภพ สุพรสารสนเทศศาสตรบัณฑิตบริษัท มิชชั่น ทู เดอะ มูน มีเดีย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2563ภาคการศึกษาปลายนางสาวฉัตริยา ริมทองภาษาจีนสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2563ภาคการศึกษาปลายนางสาวกิติภา แสนธนูภาษาเยอรมันศรีลันตา รีสอร์ท แอนด์ สปา (Srilanta Resort and Spa)
2563ภาคการศึกษาปลายนายอัครวินท์ พึ่งกุศลภาษาญี่ปุ่นบริษัท ยามาซากิ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2564ภาคการศึกษาปลายนางสาวกัญญา บุญเกลี้ยงภาษาอังกฤษศูนย์บริหารจัดการด้านโรงแรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น (โรงแรมบายาสิตา)
2564ภาคการศึกษาพิเศษนางสาวธัญชนก ไปดงภาษาเยอรมันโรงแรมเดอะฟรอนท์ วิลเลจ (The Front Village Hotel)