รายชื่อนักศึกษาที่ออกปฏิบัติฝึกงาน

แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,309 ผลลัพธ์
ปีการศึกษาภาคการศึกษาชื่อ - นามสกุลสาขาวิชา/วิชาเอกชื่อสถานที่ฝึกงาน
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวศนิสา วรรณธรรม
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวอทิตยา ชุมผาง
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวปิยะธิดา คามะนา
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวลลิตา รัตนานิคม
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวจันธิมา แถวจันทึก
2564ภาคการศึกษาต้นนางสาวชนิษฎา แทนนิกร
2564ภาคการศึกษาปลายนางสาวณัฐนิชา สุภัควณิช
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวธนวรรณ เปรมกมล
2564ภาคการศึกษาปลายนายอภิวัฒน์ สกุลทอง
2564ภาคการศึกษาปลายนายณัฐพงศ์ แท่งทอง
2564ภาคการศึกษาปลายนายชวินภพ ดิษฐไชยวงศ์
2565ภาคการศึกษาต้นนายภูธิป ครุฑธกะ
2564ภาคการศึกษาปลายนางสาวบุญญิสา พาผล
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวกมลวรรณ ลาภาพันธ์
2564ภาคการศึกษาปลายนางสาวชนิสรา มณีวงษ์