รายชื่อนักศึกษาที่ออกปฏิบัติฝึกงาน

แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,309 ผลลัพธ์
ปีการศึกษาภาคการศึกษาชื่อ - นามสกุลสาขาวิชา/วิชาเอกชื่อสถานที่ฝึกงาน
2564ภาคการศึกษาต้นนางสาวฐิติรัตน์ ปิ่นปักพัฒนาสังคมสำนักงานตลาดสีเขียวขอนแก่น
2564ภาคการศึกษาต้นนางสาวเกตุภรณ์ นิลไธสงพัฒนาสังคมศูนย์ฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพบุคคลและสร้างชุมชนคนไร้บ้าน บ้านโฮมแสนสุข
2564ภาคการศึกษาต้นนางสาวนุตประวีณ์ เรืองฤทธิ์พัฒนาสังคมศูนย์ประสานงานเครือข่ายชาวบ้านอนุรักษ์แก่งละว้า
2564ภาคการศึกษาต้นนายเอเซีย สุวรรณศรีพัฒนาสังคมศูนย์ประสานงานเครือข่ายชาวบ้านอนุรักษ์แก่งละว้า
2564ภาคการศึกษาต้นนางสาวอนุธิดา บุตะเคียนพัฒนาสังคมสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
2564ภาคการศึกษาต้นนางสาวธัญลักษณ์ เหล่าสมบัติพัฒนาสังคมมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ ขอนแก่น
2564ภาคการศึกษาต้นนางสาววิมลรัตน์ บุญเต็มพัฒนาสังคมศูนย์ประสานงานเครือข่ายชาวบ้านอนุรักษ์แก่งละว้า
2564ภาคการศึกษาต้นนางสาววิภาวี สีใสคำพัฒนาสังคมศูนย์บูรณาการกระนวนเป็นหนึ่ง
2564ภาคการศึกษาต้นนายชุติเทพ ล่ามแขกพัฒนาสังคมมูลนิธิพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ (สำนักงานภาคอีสาน)
2564ภาคการศึกษาต้นนางสาวศรัณยา ปาละสิทธิ์พัฒนาสังคมบ้านชีวาศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2564ภาคการศึกษาต้นนางสาวอรชิตา วังคำหาญพัฒนาสังคมบ้านชีวาศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2564ภาคการศึกษาต้นนางสาวปวีณา ธระเสนาพัฒนาสังคมActteam Community Organization
2564ภาคการศึกษาต้นนางสาวสาวิตรี สุขรีพัฒนาสังคมมูลนิธิพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ (สำนักงานภาคอีสาน)
2564ภาคการศึกษาต้นนางสาวมัลลิกา มาลยเวชพัฒนาสังคมมูลนิธิพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ (สำนักงานภาคอีสาน)
2564ภาคการศึกษาต้นนางสาวกานต์สินี พุฒชัยประดิษฐ์พัฒนาสังคมศูนย์บูรณาการกระนวนเป็นหนึ่ง